Shaman
Shamansk bild med härlig natur och en sjö

Psykodrama

Psykodramas betydelse

Ordet psykodrama betyder själen i handling. Psykodrama är den första moderna metod som skapades för att i grupp arbeta med och fördjupa sin kunskap om och förståelse för sig själv och andra. Det är en flexibel metod som inte syftar till konformitet utan till att varje gruppdeltagare ökar sin självkännedom och sin förmåga att agera spontant.

Så här skriver Alternativmedicinkommittén om psykodrama i "Alternativa terapier i Sverige - en kartläggning" utgiven av SOU 1989:62

Psykodrama är en handlingsinriktad psykoterapeutisk metod, vars upphovsman är den österrikiske psykiatern Jacob L Moreno (1892-1974). Han flyttade till USA 1925 och grundlade gruppsykoterapin; psykodrama-metoden lanserades 1932. På 50-talet fick de psykodramatiska metoderna en bred spridning bland olika yrkesgrupper inom terapi och pedagogik. I Sverige används psykodrama bl.a. inom psykiatri, missbrukarvård och teater.

Teorin bakom psykodramat är att människans psykiska hälsa och förmåga att leva ett kreativt liv beror på hennes relationer till andra personer - i relationen föds människan.

En målsättning med psykodramat är att få insikt om sig själv genom att se hur man relaterar till andra och hur man upplevs av andra. © Justitiedepartementet

Till skillnad från de flesta andra gruppterapier vilar psykodrama på en filosofisk och kosmologisk grund. Jacob Levy Moreno var långt före sin tid när han 1920 gav ut The Words of the Father där han presenterar den filosofi som kom att ligga till grund för psykodrama. Metoden har fått världsomfattande spridning eftersom den är effektiv och anpassningsbar men den filosofiska grunden för psykodrama har varit, och är fortfarande, för kontroversiell i de flesta sammanhang. Själv skriver Moreno i sin bok Who Shall Survive där han presenterar sociometri som en vetenskap

“It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy created to implement an underlying philosophy of life, have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside.”

Morenos filosofi och världsbild har mycket gemensamt med naturfolkens förhållningssätt till livet och kosmos. Grunden i Dr J L Morenos filosofi är att vi alla är skapare, att vi alla besitter den gudomliga förmågan att skapa. Det sätt vilket vi möter livet på kan vara slentrianmässigt eller skapande men i alla handlingar finns potentialen till skapande. Avgörande för om handlingen är skapande eller inte är vår intention och vårt förhållningssätt.

Genom att vi är skapare påverkar vi, genom våra handlingar, alla andra handlingar - allt som händer i världen. Vi behöver finna vår väg till vår kreativitet, vårt skapande, och därigenom bli skapare som lever i den värld vi skapat.

Allt levande har ett ansvar för hur världen formas. När vi medvetet deltar i skapelseproccessen och är medvetna om vårt ansvar har vi också större möjlighet att skapa den värld vi vill leva i.

Psykodrama är en aktionsmetod där den egna upplevelsen ligger till grund för fördjupning och förändring, där rituella komponenter och shamanska föreställningar ingår som en naturlig del i dramat. Helande ritualer används för att sätta igång en omvandlingsprocess och det vi erfar under en psykodramasession lever i oss och processen fortsätter i möten i det ”vanliga” livet.